Lettergrootte : A | A | A

Zuiderhaard

Zuiderhaard

Bronstraat 18
Tel: 02/563.27.27
Verantwoordelijke
Stéphan VAN DER CRUYSSEN
P. GENOT
E-mail: fds@foyerdusud.be

Website:
www.foyerdusud.be
M D W DV
8u30-11u30 / 8u30-11u30 /
/ 13u-15u30 / 13u-15u30 /
Op de kaart situeren

Procedure om in aanmerking te komen voor een woning van de Zuiderhaard

Inschrijven op de kandidatuurslijst voor het verkrijgen van een woning, rechtstreeks bij de Zuiderhaard (Bronstraat 18).

De Zuiderhaard is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die onder de voogdij staat van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Hoe kan men zich inschrijven?

Om zich geldig in te schrijven, moet de kandidaat-huurder een origineel exemplaar van het inschrijvingsformulier aanvragen (ook beschikbaar online). Het formulier moet worden ondertekend door de kandidaat-huurder, de persoon met wie hij/zij gehuwd is of feitelijk samenwoont en ook door alle andere meerderjarige gezinsleden. Het formulier moet per aangetekende brief naar de als referentiemaatschappij gekozen openbare vastgoedmaatschappij toegezonden worden. Het formulier kan eveneens tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de zetel van deze openbare vastgoedmaatschappij.
Het formulier moet vergezeld zijn van alle gevraagde documenten.  Dit is noodzakelijk om de openbare vastgoedmaatschappij in staat te stellen de ontvankelijkheid van een kandidatuur te beoordelen.

Welke documenten moet je als kandidaat afleveren ?

  • het inkomensbewijs van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn
  • een bewijs op naam van het organisme dat de kinderbijslag uitbetaalt voor alle kinderen ten laste die deel uitmaken van het gezin
  • een document waaruit blijkt dat minstens één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister of een document waaruit blijkt dat een aanvraag werd ingediend bij de Regularisatiecommissie (wet van 22 december 1999)
  • de gezinssamenstelling of een getuigschrift van verblijfplaats afgeleverd door een gemeentebestuur of een openbare instelling die dit bevestigt

Van de kandidaat-huurders mag geen enkel ander document geëist worden om de ontvankelijkheid van een kandidatuur vast te stellen. Bij de inschrijving (alsook bij de hernieuwing van de inschrijving) mag de openbare vastgoedmaatschappij geen enkele financiële tegemoetkoming vragen aan de kandidaat-huurder (noch administratiekosten, noch de onderschrijving van aandelen van de maatschappij, enz.).
 
Hernieuwen van de inschrijving

De referentiemaatschappij (openbare vastgoedmaatschappij die het dossier beheert) zal om de twaalf maanden aan de kandidaat-huurder vragen om zijn inschrijving schriftelijk te bevestigen.  In zijn antwoord moet de kandidaat-huurder de referentiemaatschappij op de hoogte stellen van iedere wijziging die er is opgetreden sedert de initiële inschrijving of sedert de vorige vernieuwing. Indien er wijzigingen zijn dan moet de kandidaat-huurder de documenten die het bewijs leveren eveneens aan de referentiemaatschappij bezorgen.

Indien de kandidaat-huurder niet binnen de twee maanden na ontvangst van de vraag tot bevestiging van de kandidatuur reageert dan wordt zijn kandidatuur geschrapt. De schrapping geldt voor elke openbare vastgoedmaatschappij die door de kandidaat-huurder gekozen was.