Lettergrootte : A | A | A

Projectoproep 2016-2020

Dienst Sociale cohesie

Van Meenenplein 39
Tel: 02/536.02.37
Fax: 02/536.02.02
E-mail: dmendel@stgilles.irisnet.be

Verantwoordelijke
Delphine MENDEL

Onder sociale samenhang verstaan we "het geheel van sociale processen die bijdragen tot het vrijwaren van gelijke kansen en voorwaarden en het economisch, sociaal en cultureel welzijn van alle personen of groepen van personen, ongeacht hun nationaliteit of etnische afkomst, hun religieuze, filosofische of culturele overtuiging, hun sociaal statuut, hun socio- economisch niveau, hun leeftijd, hun seksuele geaardheid of hun gezondheid, zodat het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan de maatschappij en er erkenning te vinden.
Het doel van deze processen is in het bijzonder de strijd tegen elke vorm van discriminatie en sociale uitsluiting door middel van een beleidsontwikkeling inzake maatschappelijke integratie, interculturaliteit, sociaal-culturele diversiteit en het samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.
Ze worden inzonderheid aangewend door de uitbouw van communautaire actie in de wijken en netwerking." 
Decreet COCOF 2006

Via de programma's Sociale samenhang stimuleert en ondersteunt de gemeente initiatieven ter bevordering van het "samenleven" en "samen doen" binnen een diverse socioculturele, interculturele en intergenerationele realiteit.

In december 2015 gaf de Gemeente Sint-Gillis te kennen het Sociale Cohesiebeleid te willen reorganiseren om de gemeentelijke verankering van de plaatselijke coördinatie van Sociale cohesieprojecten opnieuw te bevestigen en de verbondenheid van haar beleid op dat vlak met haar andere bevoegdheidsdomeinen te versterken.

Daartoe keurde de gemeente tijdens de vergadering van 17 december 2015 de oprichting goed van de vzw “Ensemble p@ur 1060” die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en van het plaatselijke verenigingsleven. Deze vzw heeft tot taak de Sociale cohesieprogramma’s te coördineren en reeds bestaande transversale projecten te ontwikkelen (Lentefeest, Carnaval, Parcours Diversité, Village Mondial,…). Vroeger berustte die taak bij de Lokale Missie van Sint-Gillis. De nieuwe vzw van Sociale Cohesie is sinds 1 maart in het hart van onze mooie gemeente, meer bepaald op het Bethlehemplein 9, gevestigd.

Contact en informatie:
Myriem Amrani
Lokale coördinatie sociale cohesie
“Ensemble p@ur 1060” vzw
Bethlehemplein 9
Tel.: 02/099.03.20

Volgende programma 2016-2020: goedgekeurd door de Gemeenteraad op de zitting van 28 mei 2015.

De 4 door het College van de COCOF bepaalde prioriteiten (Ondersteuning en begeleiding van schoolgaande jeugd, aanleren en zich eigen maken van de Franse taal als actief burger, intercultureel burgerschap en Samenleven) zijn vertaald in 6 richtlijnen op lokaal vlak om de samenwerkingen op gemeentelijk niveau te versterken en beter in te spelen op de uitdagingen en behoeften die aansluiten bij de realiteit in Sint-Gillis.

Volet Cohésion sociale- Programme FIPI 2018-Réserve communale 2018

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement de l'appel à projets relatif à la Réserve communale 2018, telle que prévue à l’article 14§3 du décret relatif à la cohésion sociale.

Cette enveloppe a pour but de soutenir des projets ponctuels, nés en cours de quinquennat qui répondent aux modalités d'affectation de la réserve communale, telles que précisées dans les articles 15 et 16 de l’arrêté d’application dudit décret.

Pour information, la thématique annuelle définit par la Commission de concertation communale de cohésion sociale est la suivante « Se souvenir pour mieux préparer l’avenir ».

Formulaire à compléter et à introduire auprès de la Coordination locale, par mail à Madame Myriem Amrani : m.amrani@ensemblepour1060.be (et copie papier à l'adresse ci-dessous) pour le 31 janvier à 12h au plus tard.

Les documents suivants doivent accompagner la demande :

- les comptes et bilans annuels 2016 déposés au greffe du tribunal de commerce ou à la Banque nationale de Belgique ;

- les budgets prévisionnels 2018 de l'association et du projet ;

- la copie des statuts et les mises à jour ;

- le tableau reprenant la situation du personnel au 31/12/2017 ;

- l'attestation sur l'honneur signée;

- l'attestation bancaire ou un virement reprenant le nom, l'adresse et le numéro de compte de l'association ;

- Pour les actions relevant de la priorité 1 : l'attestation de reconnaissance par l'ONE en tant qu'école de devoirs

 
Personne de contact: Myriem Amrani: 

Coordinatrice locale de Cohésion Sociale-asbl "Ensemble pour 1060!"

Place Bethléem, 9 - 1060 Bruxelles

02 899 03 20